NATIONALÃ DE MAXIMAFILIE LA BACÃU SUB PATRONAJUL ACADEMIEI MONDIALE DE FILATELIE


Complexe du Musée „Iulian Antonescu”de Bacău 


EXPOZIŢIA NAŢIOANALĂ DE MAXIMAFILIE
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„ARTÃ SI RELIGIE”
BACĂU, 12 - 17 SEPTEMBRIE 2010
REGULAMENT


Art.1 Organizare
Expoziţia naţionalã cu participare internaţională de maximafilie „ARTĂ ŞI RELIGIE” este organizatã de cãtre Societatea Română de Maximafilie ”Dr.Valeriu Neaga” în parteneriat cu Asociaţia Filatelică Franţa-România.
Sunt admise exponate de maximafilie care ilustrează tematica „religie” precum şi „artă” în orice formă specifică de expresie.
Expoziţia se va desfăşura în conformitate cu regulamentele FIP referitoare la expoziţiile de maximafilie şi în baza prezentului regulament.
Art. 2 Patronaj
·    Academia Mondială de Filatelie,
·    Federaţia Filatelică Română,
·    Consiliul Judeţean Bacău,
·    Primăria Municipiului Bacău.
Art. 3 Colaboratori :
·    Direcţia Regională de Poştă Bacău,
·    Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău,
·    Decanatul Catolic de Bacău,
·    Asociaţia Romano-catolicilor „Dumitru Martinaş” din Bacău,
·    Liceul de Artă „George Apostu” din Bacău.
Art. 4 Locul şi data expoziţiei
Expoziţia va fi deschisă în perioada 12-17 septembrie 2010 la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău şi la Catedrala romano-catolică „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Bacău.
Art. 5 Participare
Expoziţia este rezervată exponatelor de maximafilie aparţinând membrilor asociaţiilor filatelice afiliate federaţiilor membre ale F.I.P. Vor fi admise numai exponate care au obţinut cel puţin diploma în rang de medalie de ARGINT la o expoziţie interjudeţeană sau naţională, de la EFIRO 2004 inclusiv până în anul 2010. Exponatele care au primit diplome în rang de VERMEIL MARE sau AUR la o expoziţie FIP sunt admise şi cu 8 panouri.
Sunt admise în competiţie şi exponate în premieră pe baza unei recomandări scrise din partea asociaţiei al cărui membru este expozantul, care să confirme calitatea maximafilă a exponatului.
Membri Asociatiei de Filatelie Franţa –România pot participa şi cu exponate din alte clase de filatelie, recunoscute de către F.I.P.
O secţiune distinctă, noncompetitivă, este rezervată membrilor Societăţii Române de Maximafilie „Dr.Valeriu Neaga”, care pot participa şi cu exponate de cartofilie în tematica artă sau religie.
Cu excepţia membrilor Societăţii Române de Maximafilie ”Dr.Valeriu Neaga”, în toate cazurile, cererile de participare la expozitie trebuie să fie vizate, cu semnatură şi ştampilă, de către conducerea asociaţiei filatelice din care face parte expozantul.
Cererea de participare va fi insoţită de pagina care cuprinde prezentarea şi planul exponatului. Fiecare expozant va prezenta inventarul colecţiei, în două exemplare care să cuprindă valorea in lei a pieselor prezentate pe fiecare foaie de expunere. Pentru tineret se va menţiona şi vârsta expozantului.
Participarea exponatelor acceptate de către Comitetul de organizare este GRATUITĂ.
Art. 6 Clase de participare
Exponatele sunt repartizate în următoarele clase:
             1. Clasa HORS CONCOURS la care pot participa:
                - exponate care au obţinut medalii de AUR în ultimii 5 ani la expoziţii internaţionale;
                      - exponate aparţinând membrilor cu drept de vot din juriu şi membrilor familiilor acestora;
                      - exponate din alte ţări, pentru care s-a solicitat expres această opţiune.
             2. Clasele de competiţie
                2.1 - Clasa maximafilie maturi
                2.2 - Clasa maximafilie un panou
                2.3 - Clasa maximafilie tineret
           - până la 15 ani,  16-18 ani,  19-21 ani
             3.Clasa noncompetitivă cartofilie.
Art. 7 Inscriere
Pentru exponatele care se înscriu în tematica expoziţiei, participanţii vor completa o cerere (anexă la regulament) transmisă Comitetului de organizare pe adresa comisarului expoziţiei, domnul Ardeleanu Gheorghe, str. Castanilor, bloc. 3, sc D, ap. 5, cod postal 600111, Bacău 3, tel: 0740 156 756 , email: mihaicuk@gmail.com, până la data de 1 iulie 2010. Admiterea de către CO va fi confirmată până la data de 01 august 2010. Expozanţii care au primit confirmarea expunerii vor trebui să asigure sosirea exponatelor  la Bacău în perioada 15 august - 04 septembrie 2010, pe adresa comisarului expozitiei.
La ambele clase, maturi şi tineret, se acordă maximum 5 cadre sau un cadru. Tinerii pot participa şi cu 2-3-4 cadre. Cadrele sunt de format 16 foi A4.  Foile vor fi protejate în folii transparente.
Art. 8 Montarea si demontarea exponatelor
Montarea şi demontarea exponatelor vor fi efectuate şi supravegheate exclusiv de către organizator cu sprijinul eventual al expozanţilor. Nici un exponat nu va putea fi scos de pe panouri în timpul expoziţiei. Nici un exponat nu poate fi retras din concurs după începerea acţiunii de jurizare.
Restituirea exponatelor este sarcina  Comitetului de organizare.
Art. 9 Asigurare şi responsbililitate
Se recomandă participanţilor să-şi asigure exponatele. Comitetul de oganizare garantează măsuri de siguranţă şi supravegere ale colecţiilor care i-au fost incredinţate de la recepţia lor până la expediţie.
Art. 10 Juriul expoziţiei
Juriul este compus din 3 membri, dintre care unul preşedinte plus un secretar si un elev de juriu, ultimii doi fără drept de vot. Exponatele vor fi jurizate conform Regulamentelor de evaluare ale FIP. Deliberările juriului sunt secrete. Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de recurs.
Art. 11 Recompense
Exponatele din clasele competitive vor fi distinse cu diplome în rang de medalie de AUR, VERMEIL MARE, VERMEIL, ARGINT MARE, ARGINT,  BRONZ ARGINTAT, BRONZ sau diplomă de participare.
Expozanţilor le vor fi oferite materialele editate cu ocazia expoziţiei şi după caz, premii speciale oferite de organizator şi sponsori.
Art. 12 Dispoziţii finale
Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi participarea la expoziţie se pot solicita şi preşedintelui Comitetului de organizare, dl. Vasile Doroş, str. N. Bălcescu, bl. 12, sc. C, ap. 10, Bacău 600051, fax: 0234 546 046, mobil 0744 577 269, e-mail : vivi.doros@yahoo.com .
Semnarea cererii de participare la expozitie implică acceptarea deplină şi integrală de către participant a clauzelor acestui regulament. In toate situaţiile neprevăzute în prezentul regulament decizia aparţine Comitetului de organizare.
Comitetul de organizare.

Solicitati formularul pentru "Cererea de participare" la email: mihaicuk@gmail.com

la Cathédrale catholique-romaine Saints-Apôtres Pierre et Paul” de Bacãu.


EXPOSITION NATIONALE DE MAXIMAPHILIE
À PARTICIPATION INTERNATIONALE
„ART ET RELIGION”
Bacãu, le 12 à 17 Septembre 2010
RÈGLEMENTArticle 1. Organisation
L’exposition nationale de maximaphilie à participation internationale „ART ET RELIGION” est organisée par la Société Roumaine de Maximaphilie „Dr.Valeriu Neaga” ayant le siège à Bacãu en partenariat avec l’Association Philatélique France – Roumanie.
            A cette exposition seront admises des collections qui illustrent le thème de la religion et de l’art dans n’importe quelle forme particulière d’expression.
 L’exposition va se dérouler conformément aux règlements de la FIP se rapportant aux expositions de maximaphilie, se basant aussi sur le réglement ci-présent.

Article 2. Patronage
            L’exposition a lieu sous le patronage:
  • de l’Académie Mondiale de Philatélie
  •  de la Fédération Philatélique Roumaine.
  • du  Conseil Départemental de Bacãu
  • de la Mairie de la ville Bacãu

Article 3. Collaborateurs
  • La Direction Régionale des Postes de Bacãu,
  • Le Complexe du Musée „Iulian Antonescu”de Bacău,
  • Le Décanat Catholique de Bacãu,
  • L’Association des Catholiques „Martinas Dumitru” de Bacãu,
  • L’Ecole des Arts „George Apostu” de Bacãu.

Article 4. Lieu – dates de l’exposition
L’exposition sera ouverte de 12 à 17 Septembre 2010 au Complexe du Musée „Iulian Antonescu”de Bacău et à la Cathédrale catholique-romaine „Saints-Apôtres Pierre et Paul” de Bacãu.

Article 5. Participation
L’exposition est résérvée aux collections de maximaphilie appartenant aux membres des associations philatéliques fédérées et membres de la FIP. A cette exposition seront admises seulement les collections qui ont obtenu au moins un diplôme au rang de médaille d’Argent à une exposition inter-départementale ou nationale, à partir de l’EFIRO 2004 jusqu’en 2010. Les collections qui ont remporté des diplômes au rang de Grand Vermeil ou d’Or à une exposition de FIP seront admises avec 8 cadres.
Dans la compétition seront admises aussi, des collections en première, à la suite d’une recommandation écrite de la part de l’association, dont l’exposant est membre et qui doit confirmer la qualité maximaphile de la collection.
Les membres de l’Association Philatélique France – Roumanie peuvent participer aussi avec des collections appartenant à d’autres classes philatéliques, reconnues par la F.I.P.
Une section distincte, noncompétitive, est résérvée aux membres de la Société Roumaine de Maximaphilie „Dr.Valeriu Neaga” qui peuvent y participer avec des collections de cartophilie, ayant pour thème: l’art et la religion.
A l’exception des membres de la Société Roumaine de Maximaphilie „Dr.Valeriu Neaga”, dans tous les cas, les demandes de participation à l’exposition doivent être visées, ayant la signature et le cachet de la direction de l’association philatélique d’où fait partie l’exposant.
Chaque exposant va présenter, en deux exemplaires, l’inventaire de sa collection qui doit comprendre les pièces présentées sur chaque feuille et leur valeur en Euro.
Pour la classe-jeunesse, on va mentionner l’âge de l’exposant.
La participation des collections acceptées par le Comité d’organisation est GRATUITE.

Article 6. Classification des participations
Les collections sont réparties dans les classes suivantes:

1. La classe HORS CONCOURS à laquelle peuvent participer:
             - des collections qui ont remporté, les dernières 5 années, des médailles d’Or, aux expositions internationales ;
                   - des collections appartenant aux membres votants qui font parti du Jury et aux membres des familles de ceux-ci;
                   - des collections d’autres pays, pour lesquelles on a sollicité exprès cette option.
 2. Classes de compétition:
2.1 – Classe de maximaphilie pour adultes
2.2 – Classe de maximaphilie – „Un cadre”
2.3 – Classe de maximaphilie pour la jeunesse,
- jusqu’à 15 ans
- entre 16 et 18 ans
- entre 19 et 21 ans
    3. La classe noncompétitive – cartophilie.

Article 7. Inscription des participants
Pour les collections qui s’inscrivent dans le thème de l’exposition, les participants vont remplir une demande (annexe au règement) qui sera envoyée au Comité d’organisation, jusqu’au 1er juillet 2010. L’admission sera confirmée par le CO jusqu’au 1er août 2010. Les exposants qui ont reçu la confirmation de l’exposition devront assurer l’arrivée des collections à Bacãu, dès 15 août jusqu’à 04 septembre 2010.
Au deux catégories; adultes et jeunesse, on accorde au maximum 5 cadres ou „un cadre”. Les jeunes gens peuvent participer à 2, 3, 4 cadres. Les cadres doivent contenir 16 feuilles format A4 présentées sous enveloppes transparentes.  

Article 8. La mise en place et le démontage des collections
La mise en place et le démontage seront effectués et surveillés exclusivement par l’organisateur et les exposants. Aucune collection ne pourra être retirée des cadres durant l’exposition. Aucune collection ne peut être retirée du concours après le commencement du jugement.

Article 9. Assurance et responsabilité
On recommande aux participants d’assurer leurs collections. Le Comité d’organisation garantit un maximum de mesures de sécurité et de surveillance des collections qu’on lui a confié dès leur réception jusqu’à l’expédition.

Article 10. Le Jury de l’exposition
Le Jury est formé de 3 membres (dont un président), un secrétaire de jury et un élève de jury, les deux derniers nonvotants. Les collections seront jugées conformément aux Règlements d’évaluation de la FIP. Les délibérations du jury sont secrètes. Les décisions du jury sont définitives et sans appel.

Article 11. Récompenses
On va décerner aux collections des classes compétitives des diplômes à  rang de médailles d’Or, Grand Vermeil, Vermeil, Grand Argent, Argent, Bronze-Argenté, Bronze ou un diplôme de participation.
On va offrir aussi aux exposants des matériaux édités à l’occasion de l’exposition, le palmarès et selon le cas, des prix spéciaux offerts par l’organisateur et les sponsors.

Article 12. Dispositions finales
Toute correspondance se rapportant à l’organisation et à la participation à l’exposition sera faite par l’intemédiaire du président du C.O., Monsieur DOROS Vasile, (adresse: str. N. Bãlcescu bl.12, sc.C, ap.10  - 600051 BACÃU – Romanie, fax: +40234546046, mobil: +40744577269, email: vivi.doros@yahoo.com), duquel on peut obtenir aussi des relations supplémentaires.
Signer la demande de participation à l’exposition, cela implique l’acceptation entière et complète de la part de l’exposant de toutes les stipulations de ce règlement.
Dans toutes les situations non prévues au present règlement, la décision appartient au Comité d’organisation.
Comité d’organisation

NE-A MAI PÃRÃSIT UN PRIETEN...

Vestea tristã cã prietenul IVAN ANGHEL 
a plecat dintre noi pe vecie a îndoliat Societatea Românã de Maximafilie "Dr. Valeriu Neaga". Membrii Societãtii sunt alãturi de familia îndoliatã si-i transmit sincere condoleante!
Dumnezeu sã-l odihneascã in pace!       .