Statutul asociatiei filatelice SRMDVN

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE „Dr. VALERIU NEAGA”

STATUT

CAPITOLUL I

CONSTITUIRE ŞI SCOP

Art.1. Asociaţia filatelică denumită „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR. VALERIU NEAGA” este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu durată nelimitată, constituită în conformitate cu prevederile legislaţiei române, respectiv OG 96-2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005.

Art.2. Prevederile statutare ale „Societăţii Române de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga” sunt în concordanţă cu regulamentele F.I.P (Federaţia Internaţională de Philatelie), F.E.P.A. (Asociaţia Federaţiilor Filatelice Europene), F.F.R. (Federaţia Filatelică Română) precum şi cu statutele asociaţiilor specializate din Uniunea Europeană.

Art.3. „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE DR. VALERIU NEAGA”, membră a F.F.R., este continuatoarea tuturor formelor de organizare a maximafiliştilor, începând cu anul 1957 când a fost constituită la Bacău prima „Grupare de maximafilie” din România, a acţiunilor şi manifestărilor de maximafilie care au asigurat un loc de prestigiu maximafiliei româneşti pe plan internaţional în cele cinci decenii de existenţă.

Art.4. Societatea îndeplineşte cu precădere un act de cultură şi are ca scop să conducă la o mai bună cunoaştere a maximafiliei ca ramură specializată a filateliei având ca obiective dezvoltarea ei prin:

4.1 promovarea la nivel naţional a oricărui aspect legat de maximafilie;

4.2 demonstrarea gradului de dezvoltare a maximafiliei în toate formele sale;

4.3 gruparea colecţionarilor şi realizatorilor de ilustrate maxime, a specialiştilor şi a jurnaliştilor din domeniu, şi asigurarea unui cadru în care aceştia să se întâlnească într-o atmosferă amicală;

4.4 promovarea schimbului la nivel naţional şi internaţional de cărţi maxime;

4.5 stimularea interesului maximafiliştilor pentru competiţiile naţionale şi internaţionale;

4.6 demonstrarea pentru publicul general şi pentru cel tânăr în special, a valorilor culturale şi educaţionale a maximafiliei ca ramură a filateliei şi a atractivităţii acesteea ca hobby;

4.7 punerea la dispoziţia membrilor societăţii a oricăror publicaţii şi materiale disponibile care privesc maximafilia;

4.8 informarea membrilor printr-un Buletin de legătură şi participarea acestora la elaborarea de articole şi studii privind maximafilia;

4.9 sprijinirea maximafiliştilor debutanţi;

4.10 organizarea de manifestări cultural-filatelice specializate, utile scopului propus;

4.11 conjugarea eforturilor cu F.F.R. în preocuparea comună de a se dezvolta şi diversifica relaţiile cu Poşta Română şi Romfilatelia în scopul realizării de ilustrate maxime „Prima zi a emisiunii” competitive în spaţiul maximafil internaţional;

4.12 propunerea către F.F.R. a candidaţilor pentru Comisia de Maximafilie a acesteia şi a reprezentantului României în Comisia de Maximafilie a F.I.P.

4.13 punerea la dispoziţia F.F.R. a unui aviz consultativ cu privire la calitatea exponatelor de maximafilie propozabile pentru participarea la expoziţiile internaţionale şi mondiale;

Art.5. Sediul social al societăţii se află la Bacău, str. N. Bălcescu 12-C-10 cod poştal 600051 fapt ce reprezintă şi voinţa expresă exprimată olograf de urmaşii doctorului Valeriu Neaga.

Art.6. Discuţiile şi scrierile politice, religioase sau filozofice precum şi aspiraţiile de ordin economic sunt interzise.

Art.7. Resursele patrimoniale al societăţii se constituie din:

7.1 taxa de înscriere;

7.2 cotizaţia anuală a membrilor;

7.3 dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

7.4 donaţii, sponsorizări sau legate;

7.5 alte venituri prevăzute de lege.

Art.8. Societatea are emblemă, ştampilă şi insignă proprie.

CAPITOLUL II

STRUCTURA SOCIETĂŢII

Art.9. „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MAXIMAFILIE - DR. VALERIU NEAGA” se compune din:

9.1 Membri fondatori – sunt membri cu o reputaţie maximafilă care au participat activ la constituirea societăţii. Ei sunt consideraţi şi „membri activi”;

9.2 Membri activi – sunt cei care recunosc şi aderă la prezentul statut angajându-se să plătească în mod regulat o cotizaţie anuală. Elevii şi studenţii nu plătesc cotizaţie.

Membrii fondatori şi cei activi au dreptul să beneficieze de serviciile pe care societatea le pune la dispoziţia membrilor săi.

9.3 Membri onorifici – sunt numiţi din rândul celor care au ocupat diferite funcţii de conducere şi au adus servicii meritorii în structura maximafiliei. Aceştia nu plătesc cotizaţie şi nu au drept de vot

Titlul de membru onorific se acordă de către Consiliul director.

9.4 Membri donatori – sunt persoanele fizice sau juridice care susţin societatea prin donaţii unice sau repetate şi care acţionează în sensul prevederilor art.4.

9.5 Membri asociaţi – sunt organizaţii filatelice cu profil maximafil din ţară şi străinătate care şi-au exprimat dorinţa de a colabora cu „Societatea Română de Maximafilie dr. Valeriu Neaga” pe bază de reciprocitate. Membrii asociaţi nu au regimul juridic al membrilor activi.

9.6 Membri de onoare – sunt personalităţi din viaţa publică internă şi internaţională care, aparţinând sau nu societăţii, au adus servicii excepţionale şi au contribuit la progresul societăţii şi al maximafiliei. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie şi nu au drept de vot. Titlul de „Membru de onoare” se acordă de către Consiliul director.

Art.10. Pentru a dobândi calitatea de membru al societăţii solicitantul trebuie:

10.1 să fie recomandat de către doi membri fondatori sau activi

10.2 să completeze un formular de adeziune; pentru elevi, acest formular trebuie să fie semnat de

către reprezentantul legal.

10.3 să se conformeze prevederilor Statutului şi ale Regulamentului interior;

10.4 să fie aprobat de Consiliul director care, în cazul refuzului, nu trebuie să-l justifice.

10.5 să plătească taxa de înscriere şi anticipat prima cotizaţie anuală, stabilite;

Art.11. Consiliul director va înştiinţa în scris pe toţi membrii săi despre cererea de adeziune a unui nou membru în Societate. Neexprimarea acordului în termen de 15 zile de către membrul înştiinţat se consideră accept al cererii depuse.

Art.12. Calitatea de membru al Societăţii se pierde prin;

12.1 deces

12.2 demisie trimisă Consiliului director prin scrisoare recomandată

12.3 radiere hotărâtă de către Consiliul director pentru:

12.3.1 neplata cotizaţiei anuale timp de doi ani consecutivi

12.3.2 motive grave care afectează imaginea Societăţii ori a membrilor ei

12.3.3 acţiuni contrare scopurilor Societăţii

Art.13. In situaţiile prevăzute la pct. 12.3.2 şi 12.3.3 din art.12 membrul exclus va fi solicitat în prealabil să furnizeze explicaţii Consiliului director

Art.14. Pierderea calităţii de membru nu dă dreptul la restituirea cotizaţiei.

Art.15. Cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale sunt stabilite de Consiliul director care le va supune spre ratificare Adunării generale. Cotizaţiile membrilor sunt folosite pentru asigurarea bunei activităţi a societăţii.

Art.16. Cotizaţiile trebuie achitate înaintea adunării generale ordinare stabilite sau cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

Art.17. Orice litigiu de natură filatelică între membrii societăţii va fi supus Consiliului director pentru a fi analizat şi a se decide.

CAPITOLUL III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art.18. Fiecare membru are drept de vot în Adunarea generală din momentul în care şi-a plătit cotizaţia.

Art.19. Fiecare membru poate să facă propuneri pentru Adunarea generală sau pentru şedinţele de lucru ale Consiliului director;

Art.20. Obligaţii:

20.1 Fiecare membru are obligaţia să respecte şi să aplice hotărârile Adunării generale şi deciziile Consiliului director;

20.2 Fiecare membru are obligaţia de a apăra chiar şi în public, interesele societăţii.

CAPITOLUL IV

REPREZENTARE, ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE.

Art.21. Organele de conducere ale societăţii sunt:

21.1 adunarea generală

21.2 Consiliul director

21.3 cenzor sau, după caz, comisia de cenzori

Art.22. Adunarea generală este organul de conducere şi cuprinde membrii activi şi onorifici care au achitat cotizaţia la zi.

Art.23. Competenţa adunării generale cuprinde:

23.1 stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

23.2 aprobarea raportului de activitate al Consiliului director şi al diferitelor comisii de lucru

23.3 aprobarea raportului cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori

23.4 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

23.5 aprobarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale

23.6 discutarea şi decizia asupra moţiunilor şi propunerilor primite

23.7 alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

23.8 alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

23.9 autorizarea adeziunii sau retragerii societăţii dintr-o uniune , un grup sau o federaţie;

23.10 modificarea actului constitutiv, a statutului şi schimbarea sediului social;

23.11 dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase

după lichidare;

23.12 orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art.24. Adunarea generală este: ordinară şi extraordinară;

Art.25. (1)Adunarea generală ordinară se reuneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea preşedintelui, de preferat cu ocazia unor manifestări filatelice naţionale sau regionale. Ea poate, de asemenea, să fie convocată la cererea Consiliului director sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din membrii săi. Convocările, însoţite de ordinea de zi, sunt trimise în scris tuturor membrilor societăţii cu cel puţin şase săptămâni înainte de data fixată pentru adunarea generală.

(2)Moţiunile sau propunerile vor fi adresate în scris Consiliului director cu cel puţin trei săptămâni înainte de data adunării generale.

(3)Membrii de onoare pot fi invitaţi să participe la lucrările adunării generale ordinare fără a avea drept de vot deliberativ.

Art.26. (1) Fiecare adunarea generală ordinară trebuie să aibă un cvorum de cel puţin jumătate plus unu din membrii activi şi onorifici.

(2) Toate deliberările adunării generale sunt luate prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(3) Votul secret va fi acceptat de drept dacă este cerut de cel puţin jumătate din membrii prezenţi.

(4) În caz de egalitate de voturi, cel al preşedintelui este decisiv.

Art.27. (1) Membrii care nu pot participa la adunarea generală pot fi reprezentaţi prin procură.

(2) Un membru prezent nu poate deţine mai mult de trei procuri.

(3) Votul prin corespondenţă, în cunoştinţă de cauză, este de asemenea valabil exprimat.

Art.28. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii societăţii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art.29. Secretarul general va întocmi un raport scris după fiecare adunarea generală, care va fi semnat de preşedinte şi secretarul-trezorier şi va fi comunicat membrilor societăţii cel mai târziu după două luni de la adunarea generală.

Art.30. Adunarea generală extraordinară se convoacă numai pentru a decide asupra competenţelor prevăzute în art.23 pct 23.10 şi 23.11

Art.31. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

(2) În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:

31.1 prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor societăţii;

31.2 încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii;

31.3 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art.32. Consiliul director se compune din şapte până la nouă membri, având la constituirea societăţii:

- preşedinte

- prim-vicepresedinte

- vicepreşedinte

- secretar general-trezorier

- trei membri

Art.33. Societatea are un „preşedinte fondator” şi un „preşedinte onorific”. Ei se bucură de această calitate din momentul constituirii societăţii. Mandatul lor este nelimitat şi vor face parte de drept, din orice Consiliu director nou ales.

Art.34. (1) Adunarea generală alege prin vot secret preşedintele Consiliului director.

(2) Acesta supune apoi aprobării lista candidaţilor pentru membrii Consiliului director, cuprinzând mai multe candidaturi, asupra cărora adunarea generală se va pronunţa de asemenea prin vot secret.

(3) Consiliului director va fi obligatoriu ales din rândul membrilor activi ai societăţii. Ei trebuie să fie majori şi să se bucure de deplinătatea exerciţiului drepturilor lor civice.

Art. 35. (1) Candidaturile pentru Consiliul director, formulate în scris de cei în cauză se transmit cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale.

(2) În cadrul acesteia nu se mai primesc propuneri de candidaturi.

(3) Candidaturile se înregistrează la secretarul-trezorier al societăţii, care întocmeşte buletinele de vot în vederea alegerilor.

(4) Candidaţii vor fi înscrişi în ordinea primirii cererilor.

Art.36. Consiliul director este reprezentat juridic şi public de către preşedinte sau un vicepreşedinte special delegat.

Art.37. Consiliul director este ales pentru o perioadă de patru ani. Membrii săi sunt reeligibili.

Art.38. (1) Deciziile Consiliului director sunt luate cu majoritate simplă de voturi.

(2) In caz de egalitate, votul preşedintelui este hotărâtor.

(3) Prezenţa a jumătate dintre membrii Consiliului director este necesară pentru validarea deliberărilor.

Art.39. Consiliul director decide asupra a tot ce nu este prevăzut în prezentul statut.

Art.40. Consiliul director se întruneşte, în principiu, trimestrial şi ori de câte ori este convocat de preşedinte, de vicepreşedintele desemnat în caz de impediment al preşedintelui sau de către majoritatea simplă din membrii săi.

Art.41. Consiliul director se poate întruni, delibera şi decide legal în orice localitate din România, aleasă de preşedinte, de obicei în localităţile care sunt gazda unor manifestări filatelice deosebite.

Art.42. Când un membru al Consiliului director demisionează, Consiliul poate să numească un membru care va asigura atribuţiunile membrului demisionar până la viitoarea adunare generală.

Art.43. Membrii Consiliului director îşi asumă funcţiile în mod benevol, fără remunerare şi sunt responsabili de execuţia mandatelor. Cheltuielile angajate în interesul societăţii le sunt rambursate, pe bază de justificare cu documente fiscale, după acordul preşedintelui.

Art.44. Consiliul director este investit cu puteri depline pentru a gira şi administra interesele şi activităţile societăţii. El poate să acorde delegări de putere unora dintre membrii săi. El decide constituirea unor comisii permanente sau temporare însărcinate cu studiul sau instrumentarea unor probleme de competenţa lor.

Art.45. Orice membru al Consiliului director care, fără o motivaţie întemeiată, nu a participat ori nu şi-a exprimat în scris punctul de vedere cu privire la ordinea de zi a trei întruniri consecutive ale Consiliului director, va fi considerat demisionar, postul său devenind vacant. El nu va putea candida la alegerile din viitoarea legislatură.

Art.46. Secretarul - trezorier al societăţii este organul de administraţie curentă a acesteia şi îşi exercită atribuţiile în subordonarea directă a preşedintelui.

Art.47. (1) Toate operaţiunile financiare vor fi îndeplinite de către secretarul-trezorier care va acţiona în conformitate cu deciziile Consiliului director.

(2) Secretarul - trezorier are împuternicirea de a semna, alături de preşedinte, documentele financiar-contabile şi bancare.

Art.48. Cenzorul exercită controlul activităţii economico-financiare şi de gestiune a societăţii.

Art.49. Cenzorul nu poate face parte din Consiliul director. El este responsabil doar faţă de adunarea generală.

CAPITOLUL V

MODIFICAREA STATUTULUI – DIZOLVAREA SOCIETĂŢII.

Art.50. Statutul nu poate fi modificat decât de către adunarea generală extraordinară convocată special pentru acest scop, la propunerea preşedintelui, a Consiliului director sau la cererea scrisă a cel puţin o jumătate dintre membrii societăţii.

Art.51. Convocările însoţite de ordinea de zi sunt trimise membrilor societăţii cu cel puţin şase săptămâni înainte de data fixată pentru adunarea generală extraordinară.

Art.52. O asemenea adunare va trebui să întrunească cel puţin un cvorum de două treimi dintre membrii activi şi onorifici având achitată cotizaţia la zi.

Art.53. Membrii aflaţi în imposibilitatea de a participa la adunarea generală extraordinară pot vota în condiţiile art. 28

Art.54. Preşedintele adunării generale extraordinare este, în principiu, preşedintele Consiliului director, asistat de doi membri majori care nu fac parte din Consiliul director, aleşi de către cei prezenţi la lucrări.

Art.55. Se întocmeşte o listă de prezenţă cuprinzând membrii prezenţi şi mandataţi care va fi certificată de către preşedintele şi secretarul de şedinţă.

Art.56. (1) Dacă cvorumul nu este atins, şedinţa se suspendă.

(2) Ea va fi reluată după cel puţin o oră.

(3) Deliberările şi deciziile sunt atunci valabile oricare ar fi numărul membrilor prezenţi şi reprezentaţi.

Art.57. (1) In toate cazurile, statutul nu poate fi modificat decât cu majoritatea de două treimi dintre membrii prezenţi şi reprezentaţi.

(2)Scrutinul secret se impune de drept dacă este cerut de cel puţin jumătate din numărul celor prezenţi.

Art.58. (1) Adunarea generală extraordinară chemată să se pronunţe asupra dizolvării societăţii este convocată în mod special pentru acest scop în condiţiile prevăzute în articolele precedente.

(2) Ea trebuie să cuprindă cel puţin două treimi dintre membrii activi şi onorifici ai societăţii, având cotizaţia plătită la zi.

(3) Membrii care nu se pot prezenta la această adunare generală extraordinară vor vota în conformitate cu prevederile art.28.

Art.59. Procedura şi regulile de desfăşurare sunt cele prevăzute în articolele care reglementează modificarea statutului.

Art.60. (1) În caz de dizolvare, adunarea generală extraordinară desemnează unul sau mai mulţi lichidatori, cu majoritate simplă de voturi.

(2) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art.61. După deducerea obligaţiilor societăţii, fondurile vor fi vărsate în scopuri filatelice sau caritabile.

Art.62. Prezentul statut intră în vigoare odată cu înscrierea societăţii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei competente.

****** / ******

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu